Vedtægter for Scala


Foreningen Scala har vedtaget følgende vedtægter på den stiftende forsamling samt tilføjelse ved
ekstraordinære generalforsamlinger den 20. april 2023 og senest den 30. april 2024:


§ 1. Navn:
Foreningens navn er Scala og har hjemsted i Gudhjem.


§ 2. Formål:
Foreningens formål med Scala Gudhjem er alle ugens dage at vise film og gøre det attraktivt for
folk i alle aldre at gå i biografen.
Derfor sigter vi i udbuddet efter et bredt spektrum af kvalitetsfilm, hvor variation og aktualitet
prioriteres.
Vi tilstræber at give besøgende en oplevelse af at komme til et fristed, hvor drømme og fantasi
åbner op til filmens univers. Et sted, som er hyggeligt og imødekommende!
Det er ligeledes vores mål at styrke det bornholmske kulturliv ved at være et attraktivt kulturelt
mødested med koncerter, musikevents, spillested for unge, standup komik, foredrag eller film- og
debatarrangementer.
Det er også foreningens formål at skabe et attraktivt samlings- og mødested til private
arrangementer, seminarer eller møder.


§ 3. Kapital:
Foreningens formue tilvejebringes ved indtægterne af foreningens aktiviteter, medlemsindskud,
gaver og tilskud.


§ 4. Medlemskab:
Stk. 1.
Som medlem kan optages enkeltpersoner, foreninger og institutioner m.v., der føler sig knyttet til
Scala og dens formål. Kun myndige personer er valgbare. Optagelse kan nægtes, når særlige
grunde taler derfor, men nægtelsen skal forelægges for førstkommende ordinære
generalforsamling til prøvelse, såfremt den optagelsessøgende forlanger det.
Stk. 2.
For medlemskab betales der et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen.
Stk. 3.
Medlemskab giver ikke ret til andel af foreningens formue. Der påhviler ikke foreningens
medlemmer nogen personlig hæftelse for de i foreningen påhvilende forpligtelser.
Stk. 4.
Hvert medlem har en stemme på generalforsamlingen.


§ 5. Generalforsamling:
Stk. 1.
Generalforsamling er foreningens øverste myndighed.
Stk. 2.
Indkaldelse sker ved ophængning af plakat på biografens vinduer og ved brev eller mail til alle
medlemmer med et varsel på 14 dage før generalforsamlingen og med angivelse af dagsorden.
Stk. 3.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år mellem 15. februar og 15. april.
Dagsordenen skal omfatte:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
6. Valg af revisor og bilagskontrollant
7. Eventuelt
Stk. 4.
Forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest 4 dage efter generalforsamlingens indvarsling.
Stk. 5.
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Til ændring af vedtægter eller beslutning om
likvidation kræves dog, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede er fremmødt, og at mindst to
tredjedele af de mødte stemmer for forslaget. Er mindre end halvdelen de stemmeberettigede
mødt frem, og har mindst to tredjedele stemt for forslaget, afholdes inden 2 måneder
ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med to tredjedele af de
fremmødtes stemmer.


§ 6: Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst
en tredjedel af medlemmerne skriftligt overfor bestyrelsen anmoder herom mod angivelse af
forhandlingsemne.


§ 7. Ledelse:
Stk. 1.
Foreningen ledes af en bestyrelse, som har det fulde ansvar for biografens drift.
Stk. 2.
Bestyrelsen har 7 medlemmer.
Stk. 3.
Bestyrelsen har ret til at nedsætte et forretningsudvalg, som rådgiver bestyrelsen og forestår den
daglige drift og økonomistyring. Udvalget består af 3 medlemmer fra bestyrelsen. Fødte
medlemmer er formanden og kasserer. Forretningsudvalget kan suppleres efter behov. Bestyrelsen
fastsætter forretningsgangen.


§ 8. Valg af bestyrelsen:
Stk. l.
Generalforsamlingen vælger 7 bestyrelsesmedlemmer for to år af gangen, således at 4 medlemmer
er på valg de lige år og 3 medlemmer i ulige år. Valgbar til bestyrelsen er personer, der har
kendskab til biografens drift via funktion som frivillig.
Stk. 2.
Generalforsamlingen vælger yderligere 2 suppleanter til bestyrelsen. Disse vælges alle for 1 år ad
gangen.
Stk. 3.
Generalforsamlingsvalg sker skriftligt, såfremt der foreslås flere end der skal vælges, og der
stemmes om alle ledige pladser på en gang.


§ 9. Bestyrelsen:
Stk. 1.
Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Stk. 2.
Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
Stk. 3.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved
simpelt stemmeflertal, jfr. Dog § 10, stk. 2.
Stk. 4.
Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg, hvortil medlemmer kan vælges også udenfor
bestyrelsens kreds.
Stk. 5.
I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden.


§ 10. Signatur:
Stk. 1.
Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand, hver i forbindelse med yderligere
et bestyrelsesmedlem.
Stk. 2.
Køb, salg og pantsætning af fast ejendom kan kun ske med hele bestyrelsens underskrift.


§ 11. Administration:
Stk. l.
Såfremt der ved foreningens drift efter foretagne afskrivninger fremkommer et overskud, der ikke
er medgået til udligning af tidligere års underskud, til henlæggelse, istandsættelse, fornyelse,
vedligeholdelse mv. eller til imødegåelse af evt. fremtidige underskud, kan et sådant overskud efter
vedtagelse på generalforsamling anvendes til ekstraordinære afskrivninger, modernisering eller
udvidelse af bestående bygninger mv.
Stk. 2.
Foreningens kontante midler skal, bortset fra den nødvendige kassebeholdning, indsættes på
bankkontoen.


§ 12. Regnskab:
Stk. l.
Regnskabet følger kalenderåret, 1/1 - 31/12.
Stk. 2.
Driftsregnskabet og status afleveres inden 1. marts til bestyrelsen.
Stk. 3.
Den interne bilagskontrollant vælges for 2 år ad gangen i ulige år. Bilagskontrollanten udfører
kontrol med bilagene.
Stk. 4.
Årsregnskabet udarbejdes af en ekstern godkendt revisor og underskrives af bestyrelsen.
§ 13. Ophør:
Den generalforsamling, der endelig vedtager foreningens likvidation, udpeger et likvidationsudvalg
på 3 medlemmer til at realisere aktiverne og afvikle forpligtelserne. Fremkommer der ved
likvidationen et overskud, overlades dette til kulturelle formål, hvorom generalforsamlingen
træffer bestemmelse ved simpelt stemmeflertal.


 

Bestyrelsens medlemmer i dag ser således ud:

Formand: Tonny Nybirk

Næstformand: Torben Christoffersen

Kasserer: Kirsten Møller

Medlem: Birgit Dunker Svendsen

Medlem: Finn Thomsen Nielsen

Medlem: Erik Larsen

Medlem: Flemming Jørgensen

Suppleant: Tine Hammarlund

Suppleant: Runa Jensen